Cuvântul organizatorilor

Programul Internațional “ECO-ŞCOALA” la Rădăuți

Motto: “Numai viitorul dă un sens trecutului. Ceea ce vom lăsa copiilor noştri determină valoarea vieţii pe care am trăit-o. Terra este o bibliotecă care trebuie lăsată intactă , după ce omenirea s-a îmbogăţit la lectura sa şi a îmbogăţit-o. Viaţa este cartea cea mai preţioasă. Trebuie protejată cu dragoste, înainte de a transmite, însoţită de noi comentarii, la alţii, care vor îndrăzni mai târziu să o ducă mai departe, mai sus.” (J. Attali -1990)

Programul internaţional “Eco-Şcoala” este coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător (FEE), ce reuneşte  46 de organizaţii  care acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Programul este susţinut de UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu) şi la nivel european de Consiliul Europei. A debutat ca program-pilot în anul 1994, pornind de la necesitatea implicării tinerilor în  găsirea de solutii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local. Participă ~15 000 de şcoli din lume, din care peste 5 000 deţin Certificat de Eco-Şcoală şi Steagul Verde.

În România programul Eco-Şcoala a debutat în anul 1999 cu doar 5 şcoli pilot, sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, în calitate de membru cu drepturi depline al FEE. Circa 600 de şcoli din România au derulat programul, acum fiind active un număr de peste 700 şcoli, iar 84 de şcoli au simbolul mondial Steagul Verde şi calitatea de Eco-Scoală.

Pentru susţinerea programului, s-au încheiat parteneriate CCDG cu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi TineretuluiMinisterul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Autoritatea Naţională pentru Turism, Prefecturi, Primării şi Consilii Locale.

La Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 “Bogdan-Vodă”, Rădăuţi şi Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi programul a fost implementat din anul şcolar 2005-2006. Programul este coordonat de Comitetele “Eco-Şcoală” sub îndrumarea coordonatorilor de program, profesor Cornelia Hatnean şi respectiv profesor Liviu Hatnean, specialitate chimie-fizică. Comitetele Eco-Şcoala sunt alcătuite din persoane (elevi, cadre didactice, specialişti, părinţi, reprezentanţi ai societăşilor comerciale, membri ai consiliului local şi comunităţii locale etc.) care iubesc NATURA sub diferite forme- de la cele mai simple drumeţii, până la cele mai ample activităţi de protejare a mediului- dispuşi să-şi împărtăşească experienţele.

Beneficiile şcolii sunt:

 • Programul Eco-Şcoala reprezintă oferta educaţională  prin care elevii conştientizează despre problemele locale de mediu şi se pot implica activ în rezolvarea acestora, prin studiu în clasă şi acţiuni concrete în cadrul şcolii şi comunităţii;
 • Programul Eco-Şcoala reprezintă un mijloc ideal de realizare: a educaţiei pentru o dezvoltare durabilă  şi care oferă elevilor o gamă largă de preocupări, de la activităţile de creaţie tehnico-ştiinţifice şi aplicative, de poezie, pictură sau muzică, până la activităţile gospodăreşti ce vizează înfrumuseţarea clasei, şcolii, a cartierului, a oraşului;colectarea deşeurilor de hârtie şi carton, PET-uri, aluminiu etc.; plantarea de pomi şi flori acasă, în clasă, pe holuri, în curtea şcolii sau în parcuri.
 • Şcoala are de câştigat prin: demararea sau participarea la un program educativ, deoarece formează elevul de astăzi, viitorul cetăţean de mâine, educat în spirit ecologic; creşterea gradului de conştientizare a elevilor privind problemele de mediu, dezvoltarea spiritului critic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii,  valorificarea deşeurilor reciclabile, amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii sau parcuri; colaborarea cu comunitatea locală şi stabilirea unor parteneriate cu alte şcoli din România sau lume.
 • Prin activităţile propuse, se urmăreşte: dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii; înfrumuseţarea sălilor de clasă, a holurilor, a spaţiului verde din jurul şcolii şi parcuri; obţinerea unor fonduri din reciclarea selectivă a deşeurilor, destinate premierii elevilor, dar şi dotării şcolii; obţinerea statului de eco-şcoala şi a stegului verde, ca o recunoştere a implicării  şcolii în rezolvarea problemelor de mediu.

Potenţialul programului de a acţiona ca un liant în scopul dezvoltării unei  strategii pentru educaţia ecologică.

Educaţia pentru mediu reprezintă procesul care serveşte la recunoaşterea va- lorilor mediului înconjurător şi la clarificarea conceptelor privind mediul înconjurător. Scopul său este de a promova formarea aptitudinilor şi atitudinilor necesare pentru a întelege inter-relaţiile dintre oameni, cultură şi mediul înconjurător, pentru dezvoltarea activităţii conştiente şi responsabile care are drept scop final înbunătăţirea calităţii mediului.

Şcoala joacă un rol major în educaţia privind mediul încojurător, pentru că tinerii petrec o mare parte din timp în şcoală şi pentru că este locul unde se asigură transmiterea cunoştinţelor. Pe lângă aceasta, şcoala are menirea să dezvolte atitudinea pozitivă a elevilor faţă de problemele mediului încojurător; să informeze cum afectează acţiunile umane  mediul ambiant şi cum influentează mediul propria lor viaţă; să conştientizeze elevii privind importanţa creşterii calităţii mediului; să încurajeze elevii în luarea deciziilor şi de a actiona pentru  protecţia mediului înconjurător; să sensibilizeze comunitatea şcolară şi cea locală faţă de problemele mediului în care trăiesc.

Toate acestea contribuie la formarea unui sistem de valori în viaţa cotidiană, care îi ajută pe elevi să înţeleagă nevoia de a salva şi proteja lumea noastră.  Elevii trebuie să ştie că perioada de descompunere a reziduurilor  este  mare, iar reciclarea lor nu numai că economiseşte resursele existente, dar reduce  poluarea mediului înconjurător.

Prin activităţile propuse de program se urmăreşte formarea elevilor ca personalităţi deschise, active, care cunosc valoarea mediului pentru viaţă şi care pot acţiona conştient pentru păstrarea calităţii mediului.

Păstrarea curăţeniei la locul de muncă– în prezent unitatea şcolară– şi în împrejurimi este unul dintre obiectivele educaţiei individului uman care reuşeste să transforme teoria în convingere şi în acţiune conştientă.

Educaţia privind protecţia mediului înconjurător se adresează atât minţii cât şi sufletului elevilor. Starea de sănătate a fiecăruia dintre noi nu poate fi menţinută respirând aer poluat, consumând alimente şi apă contaminată cu  substanţe chimice. Fiecare elev trebuie să-şi asume responsabilitatea privind impactul pe care viaţa lui o are asupra vieţii celor din jurul lui.

Implementând acest program în şcoală suntem siguri că elevii formaţi azi vor acţiona mâine ca formatori a unui sistem de principii care nu le va permite să treacă nepăsători printr-o încăpere murdară şi nu-i va lasa să trăiască într-un mediu murdar, ostil vieţii cotidiene.

Educaţia privind mediul înconjurător este un „mod de viaţă”, de care depinde sănătatea fiecăruia dintre noi. Pentru a trăi în comunitate, oamenii vizează componenta abiotică şi interacţionează cu alte vietuiţoare, astfel încât toate activităţile umane se răsfrâng asupra comunităţii.

Problema păstrării calităţii mediului înconjurator începe cu dorinţa de a evidenţia frumosul din natură. De aceea, elevii trebuie să-şi asume responsabilitatea faţă de ce se întâmplă în mediul lor de viaţă. Comunicarea cu natura este de o mare importanţă, pentru că ajută elevii să privească natura din altă perspectivă, bazată pe  înţelegere, responsabilitate şi asfel să-şi analizeze comportamentul faţă de natură, dacă are implicaţii pozitive sau negative asupra acesteia.

Educaţia pentru mediu reprezintă un scop pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii locale, dar  şi o strategie privind educaţia ecologică a tinerei generaţii.

Implementarea programului presupune abordarea unei strategii de comunicare, informare şi implicare a întregii comunităţi şcolare şi locale, dar şi garanţia realizării unei strategii speciale pentru educaţia ecologică.

Încă de la începuturile existenţei sale, omul s-a integrat în natură folosindu-se de oferta generoasă a acesteia. Protejarea Terrei este o problemă globală, care trebuie să ne preocupe pe toţi, adulţi şi copii, deoarece  fenomenul de poluare nu are limite şi nu ţine cont de frontiere. Ignorarea măsurilor de protejare a mediului poate declanşa o criză ecologică având consecinţe grave. De aceea e necesară formarea conştiinţei şi conduitei ecologice prin demersuri educative, şcolare şi extraşcolare.

Planurile de acţiune propuse au constituit setul de acţiuni de urmat în anii şcolari 2005-2006; 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 și 2011-2012. Acestea au implicat întreaga comunitate şcolară pe cicluri de învățământ cât şi cea locală în rezolvarea problemelor de mediu identificate şi care au  condus la îmbunătăţirea calităţii mediului în comunitatea şcolară dar şi cea locală în perioada respectivă.

Activităţile şi acţiunile demarate în cadrul  programului au fost corelate cu programul activităţilor extracurriculare; aceste programe Eco-Şcoala fac parte din  planurile manageriale anuale ale şcolilor, fiind incluse în Proiectele de dezvoltare institutională (P.D.I.), pe termen mediu, ale unităţilor de învăţământ.

Monitorizarea programului a fost facută lunar, de către membrii echipelor de proiect împreună cu responsabilii de proiect şi directorii şcolii.

În anul 2008 aceste unități școlare au fost evaluate de către CCDG România care au atribuit cu această ocazie statutul de „Eco-Școală” și simbolul  „Steag Verde”. În 23 aprilie 2010 a avut loc reevaluarea acestor unități școlare și suntem mândri că statutul și simbolul a rămas în continuare în posesia școlilor noastre.

Diseminarea programului s-a făcut utilizând:

 • mass-media locală, televiziunea locală, cât şi în cadrul întâlnirilor  cu părinţii, cu directorii de la alte unităţi de învăţămănt, în cadrul cercurilor pedagogice;
 • participarea la concursul pe teme de  legislaţie a mediului;
 • participare la diferite simpozioane naţionale și internaționale pe teme “Eco“ la şcoli care au implementat acest program şi realizarea unui astfel de simpozion la Rădăuţi (Seminarului Naţional  „Educaţia Mileniului III– Educaţia Ecologică”, edițiile II, III, IV, V și VI);
 • participarea la concursuri de reviste şcolare cu cele două reviste de specialitate:
 • „EcoGenerații” numerele 1, 2, 3, 4, 5 și 6;
 • „EcHo” numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7.
 • administrează Eco- blogurile instituţiilor de învăţămănt implicate postate la adresele:

Tot ce s-a realizat în cei șase ani de program a fost posibil şi datorită colaborării,  parteneriatului dintre cele două instituţii de învăţământ Rădăuţene. Încununarea acestei colaborări este tocmai organizarea în parteneriat a Seminarului Naţional  „Educaţia Mileniului III – Educaţia Ecologică”, ediţia a VII-a.

Mulţumim pe această cale tuturor  colaboratorilor şi celor care au contribuit la această „lecţie de ecologie”. 

Prof. Cornelia Hatnean,

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 “Bogdan-Vodă” Rădăuţi

prof. Liviu Gheorghe Hatnean,

Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi

Reclame

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s